torsdag 29 juli 2010

Tillgång till rent vatten - en mänsklig rättighet

Snacka om panik när jag en kulen novemberdag för snart tre år sedan bara hade detta vatten i kranarna.

Jag är långtifrån en matnörd, ingen dietist, kostvetare eller på något sätt livsmedelsutbildad. Däremot har jag ett genuint intresse för mat och hälsa. Inte för att jag på något sätt är en bra förebild av hälsosam kost då jag tenderar att ständigt äta för mycket av allt. Oavsett vad för typ av mat blir det till slut onyttigt i större mängd. Jag har svårt för alla möjliga olika dieter och kostråd som vi matas med hela tiden. Ät mindre fett, mindre socker, ät endast fett, ät inga kolhydrater och så vidare. Äh, jag blir mest irriterad.

Vi behöver kolhydrater lika väl som protein, fett, vitaminer och mineraler som tillsammans utgör den energi som krävs för maskineriet att gå runt. Nu råkar jag dock vara av slaget att jag föredrar goda smaker och roliga överraskningar av maten snarare än att bara se det som något nödvändigt ont vi behöver för att leva. Mer om det en annan gång. För just nu tänker jag på rätten till liv.

Kranarna stod på fullt ös ett bra tag innan det var rent (eller iaf genomskinligt) igen

Mer än någonting annat behöver vi rent vatten för vår överlevnad. Vi behöver rent vatten att dricka. Vi behöver vatten till både hushåll och hygien och inte minst krävs det även vatten till våra grödor så att de växer för att sen kunna skördas och bli till vår föda . Enligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna har vi alla var och en rätt till liv. Men, rätten till vatten är inte specificerad i någon deklaration eller konvention. För att kringgå det står det såhär i artikel 11 i FN:s konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna:
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat och kläder, och en lämplig bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att denna rätt förverkligas och erkänner att internationellt samarbete på frivillig grund är av väsentlig betydelse i detta sammanhang.

2. Konventionsstaterna erkänner den grundläggande rätten för var och en att vara tryggad mot hunger och skall var för sig och genom internationellt samarbete vidta nödvändiga åtgärder, innefattande utformning av särskilda program, i följande syften:

a) Att förbättra metoderna för produktion, lagring och distribution av livsmedel genom att till fullo dra fördel av teknologiska och vetenskapliga rön genom att sprida kunskap om de näringsfysiologiska principerna och genom att utveckla eller förändra metoderna i jordbruket för att uppnå att naturresurserna används och tillvaratas på bästa sätt.

b) Att säkerställa en rättvis fördelning av världens livsmedelstillgångar i förhållande till behoven med beaktande av både de livsmedelsimporterande och de livsmedelsexporterande ländernas problem.

Alltså. Rätten till vatten är bokstavligen inte uttryckt och det ligger nu ett förslag inom FN om en resolution om just rätten till vatten. Intressant är att det främst är länder i nord som motsätter sig förslaget.* Bristen på tillgång till vatten och sanitet är en stor anledning till fattigdom, svält och sjukdomar. Som jag skrivit tidigare är ett av Milleniemålen att halvera andelen människor utan tillgång till rent vatten och sanitet innan år 2015. Vi befinner oss nu mitt i det så kallade årtiondet för "Water for life" vars huvudsakliga uppgift är att lyfta fram, marknadsföra och främja de insatser som görs i linje med vatten och vattenrelaterade frågor fram till 2015. Det händer en del på vattenfronten men det går trögt och att uppnå millenniemålet redan om fem år tvivlar i alla fall jag på att det gör.


* Och idag, torsdag (började jobba på detta inlägg för fyra dagar sedan) möts jag av nyheten att 122 länder i FN:s generalförsamling igår röstat för resolutionen om rätten till vatten och sanitet. Trots att det inte är en bindande resolution är det ändå ett steg i rätt riktning. Ett steg på vägen att öka tillgången till vatten för de nära 2 miljarder som idag är utan, samt för de nära 3 miljarder som inte har rinnande vatten inom en kilometer från sina hem.
Det blev inga nejröster men hela 41 stater, främst i nord, avhöll sig från att rösta. Förvånande tycker jag att man däribland hittar Sverige. Övriga länder är bland andra Österrike, Israel, Holland, Storbritannien, Luxemburg, Australien, Japan och Canada. Även några länder i syd som t ex Etiopien, Kenya, Botswana och Tobago avstod också från att lägga sin röst för eller emot den nya resolutionen.


Här hittar ni fler poster jag har skrivit mer om vatten, vattenslöseri, tillgången till rent vatten och så lite om Tapped the Movie.


Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails